/, block size / forking / fork, jokes, photo, Quote/BTCC 25 Bitcoin Blocks plus engraving via Samson Mow