/, Satoshi Nakamoto/by Jay VanderHoff @KryptoStudiosWW